DHAGEYSO+AKHRISO-BOGHTAALY KY JERTY KAAMKY BUULY II SHEEB OO BIYI, BAAD YARAAN IYO MUSQUL HUMY HAAYSITY OO ED INGDIRSITHEENGH UMUTTY K.G.S.

Kaamka  Buule sheeb walibuwaa kaam yoo ky jaraan edooleey  tiridy badang haanaasoo ingh haaysany biyo ii baad iyo musqul yoo ky binnaghbahaayaangh, walibaa inisky jaraany boktaal afarsiny ku hor haku kiinaanghty Gobolky Bokool ii danghyar inghriikidy waayty nololhumidy beledky kihaaysity bedny inkylahaayny beledky oo daruuf inghjeeyty iny deghaan Kaamky waany kydhisidaangh daashbaloow.

Wali haayeeny  dad hoogshoo ku nool eh oo noloiyoo kytiirsinaayty dabashidy  iyo toloowky koboo taasoo sheegheengh iny ku obsedeengh doorky meghelkiiny walku waayi kobo toloowky.

Waano haanoo ku mid eh bilaanty kaamka kynool  oo edshoo ky sheeghadaaw wali dhib e yoo qabaangh

Wasinkungh yoo inghbaahanyiingh iny luku saacidy.

Awlaady ky jarty kaamkungh ma haysidaangh dugsi yoo walki baradaayaangh , waalidshoony my awoodhy iny yoo jeeyaangh dugsi may weely beesy yoo siyaabngh maalanky dughsighy baa ay haayny, dhuunky ii dharskybaa tabar iyo taak ingh waaysinghyiingh.

Kangh walibuwaa Maalanjy haty quraanky inghdhikaaw kutaabty Kaamka Buule Sheeb wali niingh sheegheey iny Dugsighung ijaar eye oo bilii luku qaadaaw 400 kun , kutaabtany weelidshoo eyiingh haanoo walby ingh haaysiny, sidaas dartiyee tabartaas  usoo walki dhikaaw edsi ing direey Ganacsitidy ii maamulky ii intii wal dhiibithaasy iny lingh dhisy dugsi allydartiis wal inky bary kutaabty walbarashidy fadaasy ee weelidshoo tabarooysingh.

Gudoomiyi Kaamky oo usiiny ku hadali haalky kaamky ya fariingh inghdiry Hay’adoo gargaarka wasaardoo Dowlad Goboleedky ee qaabilsan dadky Boqtaaly eh iny ling dhisy Musquly biyo baadny lingh sheeny dadky ki jary Kaamka Buule Sheeb oo usy sheeghy iny madny wal lingh sheeghny oo la baal qaadoow sabab usy ky sheeghy iny luku badanghyi oo la daraawaaw.

Dhibaatidy inku durungh eek u jarty Kaamkungh ya haayty intii uny rooghny waliighii uny araghneey qiimooyni Biyo , Musquloo Dugsighy Quraanky oo kutaabty walbarashy la’aan ky eyiin .

Waliny intooyoo badabgh hadalshoo ky dhadhamiineey iny lingh yasaaw tabarto Dorothy ii  yoo oo inty badangh lingh diidaaw iny edshoo deersiyaangh Xafiisyidy Maamulky ii hay’adoo, taasoo sheenty iny edeoo ky jaraangh Kaamkungh ku qadaangh Kaalmithy ii grgaarky li biyaaw ee gee iyo hamiingh kaamaky lingh teeloow yoony ku eyeengh guuluty.

  

Comments are closed.